Αρχική Αμοιβαία Κεφάλαια THETIS
Αμοιβαία Κεφάλαια THETIS
  • THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

 

Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα από 5 έτη και άνω, που προσδοκούν κέρδη από ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο κυρίως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Δευτερευόντως δύναται να επενδύσει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε Διεθνή χρηματιστήρια, σε ομόλογα, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Επίσης δυναται να επενδύσει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

 

 

 

  • THETIS ΜΙΚΤΟ

 

Απευθύνεται σε επενδυτές με  χρονικό ορίζοντα άνω των 3 ετών, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα  διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολογιών καταθέσεων και μέσων χρηματαγοράς, επιδιώκοντας την επίτευξη μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών και εισοδήματος. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν ακολουθεί συγκεκριμένους γεωργαφικούς περιορισμούς. Επίσης το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να κάνει χρήση παραγώγων στοχεύοντας είτε στην αντιστάθμιση μέρους του επενδυτικού κινδύνου που εμπεριέχεται στο χαρτοφυλάκιο είτε στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του.

 

 

 

  • THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

 

Απευθύνεται σε επενδυτές με  χρονικό ορίζοντα άνω των 3 ετών, που επιθυμούν επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος. Επενδύει κυρίως σε ομολόγα που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Δευτερευόντως μπορεί να επενδύσει σε μέσα χρηματαγοράς και σε μετοχές έως 10%. Τέλος, το αμοιβαίο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών στην απόδοσή του.

 

 

 

  • THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 

Απευθύνεται σε επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσής τους για χρονικό διάστημα 1 έτους. Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου και η παροχή αποδόσεων αναλόγως με τις αποδόσεις στις αγορές χρήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα.