Αρχική Τριμηνιαίες Καταστάσεις & Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Τριμηνιαίες Καταστάσεις

 

 

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων

2018

Α' Τρίμηνο- Β' Τρίμηνο- Γ΄Τρίμηνο

2017

Α' Τρίμηνο - Β' Τρίμηνο Γ΄Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο

2018 

Α' Τρίμηνο - Β' Τρίμηνο- Γ΄Τρίμηνο 

2017

Α' Τρίμηνο- Β' Τρίμηνο-Γ΄Τρίμηνο - Δ' Τρίμηνο

2016 2016
Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο  Γ' Τρίμηνο  Δ' Τρίμηνο
Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο   Γ' Τρίμηνο   Δ' Τρίμηνο
2015 2015
Α' Τρίμηνο  Β' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο  Β' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο
2014 2014
Α' Τρίμηνο B' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο
2013 2013
Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο
2012 2012
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2011 2011
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2010 2010
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2009 2009
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2008 2008
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2007 2007
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2006 2006
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2005 2005
Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο| B' Τρίμηνο| Γ' Τρίμηνο| Δ' Τρίμηνο
2004 2004
Δ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο