Αρχική Επενδυτική Ενημέρωση Νομικό & Φορολογικό Καθεστώς Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Νομικό Καθεστώς

Νομικό Πλαίσιο

 

Η λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων διέπεται:

 

Από τον νόμο 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) όπως ισχύει, και από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 15/633/20.12/2012, 16/633/20.12.2012 και 17/633/20.12/2012 (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).

 

 


 

 Διαθεση & Εξαγορά Μεριδίων

 

Με βάση την απόφαση τις αποφάσεις της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/506/8.4.09 και 35/586/26.5.2011, όλοι οι μεριδιούχοι, υφιστάμενοι και υποψήφιοι πελάτες της INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ, προκειμένου να προβούν σε συναλλαγές, οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρία τα έγγραφα και στοιχεία, που θα τους προσδιοριστούν από αυτή, που θα είναι ικανά να αποδείξουν την ταυτότητά τους, την παρούσα διεύθυνση κατοικίας τους, το ασκούμενο επάγγελμα, την παρούσα επαγγελματική τους διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, τέτοια έγγραφα αποτελούν: η αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα, το διαβατήριο, πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικής εφορίας, βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π. Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση ύπαρξης συνδικαιούχων, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται για κάθε έναν από αυτούς. Η THETIS ΑΕΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή αίτηση συναλλαγής για οποιονδήποτε από τους δικαιούχους και για οποιονδήποτε λόγο ή/και να προβεί εκ των υστέρων σε ακύρωσή της, με ενδεχόμενη ζημιά του μεριδιούχου, εάν δεν προσκομισθεί το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων από το νόμο νομιμοποιητικών εγγράφων ή απαιτούμενων πληροφοριών για κάθε δικαιούχο (Ν.3312/2005, Ν.3691/2008, Απ. Ε.Κ. 1/506/8.4.2009).

 

Η διάθεση και η εξαγορά μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η THETIS ΑΕΔΑΚ γίνεται είτε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα είτε στα γραφεία της αντιπροσώπου INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.

 

Οι κυριότερες διαδικασίες διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων είναι οι παρακάτω:

 

  • Για τη συμμετοχή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την απόκτηση μεριδίων από οποιονδήποτε αγοραστή απαιτείται: α) υποβολή γραπτής αίτησης προς την ΑΕΔΑΚ, β) χορήγηση του εντύπου "ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ" και γ)  καταβολή στον Θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή/ και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την ΑΕΔΑΚ, σε κινητές αξίες, κατά την έννοια της περίπτωσης ιε' του άρθρου 3 του Ν.4099/2012, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν.3606/2007. Η κατάθεση του συνόλου της αξίας των μεριδίων γίνεται στον αντίστοιχο λογαριασμό συμμετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είτε στην Τράπεζα Πειραιώς είτε στην Alpha Bank.

 

Η εταιρεία ζητά από τον υποψήφιο επενδυτή να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορά με την επένδυση σε συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μέσω σχετικού ερωτηματολογίου.

 

 

• Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται να εξαγοράζει τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, -όταν ο μεριδιούχος το ζητήσει- στη τιμή εξαγοράς της ημέρας παραλαβής της αίτησης εξαγοράς, που προσδιορίζεται με το άρθρο 8 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για τη εξαγορά των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης εξαγοράς που βρίσκεται στην Βεβαίωση Συμμετοχής Μεριδιούχου ΟΣΕΚΑ και η προσκόμισή της στην Α.Ε. Διαχειρίσεως. Η αξία των μεριδίων καταβάλλεται  σε μετρητά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, μέσω του Θεματοφύλακα (Tράπεζα Πειραιώς), με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ.

 

Για την απόκτηση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ο μεριδιούχος επιβαρύνεται με προμήθεια διάθεσης από 0% έως 5% ανάλογα με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την πολιτική προμηθειών.

 

Την επομένη ημέρα της διεκπεραίωσης της αίτησης απόκτησης ή της εξαγοράς μεριδίων, αποστέλλεται άμεσα στον μεριδιούχο με σταθερό μέσο (είτε ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ενημέρωση για την διεκπεραίωση της αίτησής του.

 


 

Ενημέρωση

 

Το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ

Η εταιρία ενημερώνει τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου για την επένδυσή τους ανά εξάμηνο, αποστέλλοντάς τους ταχυδρομικά σχετική ενημέρωση στην οποία περιλαμβάνονται τα οριζόμενα στην απόφαση 15/633/20.12.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Εκτός του εντύπου "Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές" και του ενημερωτικού δελτίου, άλλα έντυπα που αφορούν στα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι ο κανονισμός, η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση.

Όλα τα παραπάνω έντυπα παρέχονται στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματός του και μπορούν να τα προμηθευτούν από τα γραφεία μας, Βασ. Σοφίας 37-Αθήνα, από τους αντιπροσώπους μας ή από στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intermf.gr.

 


 

Νομική Μορφή του Δικαιώματος του Μεριδιούχου

 

 

Ο μεριδιούχος έχει δικαίωμα συγκυριότητας επί των κατ΄ ιδίαν στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο έχει επενδύσει, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει.

 

 


 Φορολογικό καθεστός που διέπει την λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4099/2012 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 48 του Ν. 4389/2016 και τέθηκαν σε ισχύ από 01.06.2016 (Άρθρο 49, Ν. 4389/2016).

 Συγκεκριμένα :

 

Η πράξη σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η εισφορά κεφαλαίου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρουμένων των τελών και εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

  1. Τα κάθε είδους εισοδήματα που αποκτά ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4172/2013.
  2. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., υποχρεούται σε καταβολή φόρου στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως :

 

  1. I.για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς άνευ προσαυξήσεως
  2. II.για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25)
  3. III.για μικτούς ΟΣΕΚΑ, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5)
  4. IV.για μετοχικούς ΟΣΕΚΑ και για κάθε άλλη κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία (1) μονάδα.

 

Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος :

 α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς,

 β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ,

 γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ,

 δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ.

Ο φόρος λογίζεται καθημερινά επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, και αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης του ΟΣΕΚΑ, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα. Από το φόρο που οφείλεται με βάση τη δήλωση που υποβάλλεται εκπίπτουν τα ακόλουθα ποσά : α) τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή β) τυχόν φόρος που αναλογεί, και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους ΟΣΕΚΑ στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ.

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω εκπτώσεων, μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του.

 Βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ. 1074/07.06.2016 τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο φόρου που είχε σχηματιστεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4389/2016 με βάση τις διατάξεις της 1παραγράφου 4 του άρθρου 103, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το άρθρο 48 του Ν. 4389/2016, μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου ενεργητικού που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.

 

  1. Τα κέρδη με την μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Τα κέρδη με την μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

 

Η φορολόγηση του εισοδήματος ή της υπεραξίας που αποκτούν οι επενδυτές εξαρτάται από την φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκειται κάθε επενδυτής. Οι επενδυτές σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες ως προς την φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, οφείλουν να ζητούν συμβουλές ή/ και πληροφορίες από το νομικό ή φορολογικό τους σύμβουλο.